october-fit2Cieszymy się, że będziesz z nami na OCTOBERfitFEST.
Wypełnij formularz, aby wziąć udział w wydarzeniu.

Jeśli chcesz zaprosić przyjaciół, prześlij do nich tą wiadomość i poproś o zarejestrowanie się. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 
 
Klauzula informacyjna – w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „RODO” informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Holmes Place Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 63;
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Spółce jest Pani Marta Marciniak, adres e-mail: iodo@holmesplace.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO);
4) Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak: (dostawcy usług IT, hostingu poczty) oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę;
b) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia tych danych;
c) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przekazania informacji marketingowych dotyczących Klubu;
e) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.